Work & Travel Program Fee.

ค่าโครงการ Work & Travel in USA

     ค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าร่วมโครงการ WORK & TRAVEL in USA ประกอบด้วย
1. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ 6,000 บาท
    ( พิเศษส่วนลด (Please ask GSS) บาท จากราคาปกติ (Please ask GSS) บาท สำหรับผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการภาย

2. ค่าเข้าร่วมโครงการ (Please ask GSS) บาท ประกอบด้วย
     – ค่ายืนยันเข้าร่วมโครงการ ( ชำระได้ทันทีหรือภายในวันที่ (Please ask GSS) บาท)
     – ค่าโครงการ ( ชำระได้ทันทีหรือภายในวันที่ (Please ask GSS) บาท)

3. ค่า Package Visa ( ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานทูตฯ )

4. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (ขึ้นอยู่กับสายการบิน)

5. ค่าที่พักและใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเข้าร่วมโครงการ
 

รายละเอียดการชำระค่าใช้จ่ายโครงการ Work & Travel in USA

 1. ชำระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ:
    นักศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสามารถชำระได้ทันที หลังจากผ่านการสมัครกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ซึ่งแสดงว่านักศึกษามีคุณสมบัติที่
    เหมาะสมสามารถเข้าร่วมโครงการได้ ทางบริษัทฯ จะดำเนินลงทะเบียนชื่อเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ชำระค่ายืนยันการเข้าร่วมโครงการ:
    สามารถชำระได้ทันทีเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งทางบริษัทฯ จะดำเนินการนัดการสัมภาษณ์กับตัวแทนนายจ้าง เพื่อวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
    ว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความเหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการสำหรับนายจ้างนั้นๆ หรือไม่ ซึ่งถ้าผ่านการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ แสดงว่าผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
    การตอบรับจากสถานที่เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการขอเอกสารสิทธิ์ DS-2019 เพื่อเตรียมการขอวีซ่า

3. ชำระค่าโครงการ:
    ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถชำระได้ทันทีหลังจากได้รับการตอบรับจากสถานที่เข้าร่วมโครงการ หลังจากชำระค่าโครงการแล้ว ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเรื่อง
    การขอเอกสารสิทธิ์ DS-2019 จากทางองค์กรที่ได้รับอนุญาติจาก US Department
4. ชำระค่า Package Visa:
    ทางบริษัทฯ จะทำการเรียกเก็บค่า Package Visa ซึ่งโดยปกติจะอยู่ในช่วงต้นเดือนธันวาคม เพื่อดำเนินการขอวีซ่ากับทางสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย
    (ค่าใช้จ่ายนี้ ทางบริษัทฯ เป็นเพียงผู้ชำระเงินแทนเท่านั้น มิได้เป็นรายได้ของบริษัทฯ)
5. ชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ:
    ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับให้ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบินช่วงเดือนมกราคม หรือภายหลังจากที่
    ทราบผลวีซ่าแล้ว (ค่าใช้จ่ายนี้ ทางบริษัทฯ เป็นเพียงผู้ชำระเงินแทนเท่านั้น มิได้เป็นรายได้ของบริษัทฯ)
6. ชำระค่าที่พักล่วงหน้า: (ถ้ามี)
    ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าที่พักล่วงหน้าสำหรับสถานที่เข้าร่วมโครงการที่ต้องการ โดยจะมีการแจ้งกับผู้เข้าร่วมโครงการให้ทราบก่อนการเดินทาง

ค่าโครงการ Work & Travel in USA ประกอบด้วย

     > ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสาร DS-2019
     > การติดต่อประสานงานกับตัวแทนขององค์กรในต่างประเทศ และตัวแทนของสถานที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
     > การบริการดำเนินเรื่องขอ VISA J-1 จากสถานทูตอเมริกา
     > การบริการการกรอก VISA ONLINE
     > การให้คำแนะนำการทำบัตร Social Security Card
     > ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ
     > การบริการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
     > การบริการซื้อ PinCode และจองวันสัมภาษณ์ทาง Internet
     > การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
     > การอบรมให้ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมและกฎระเบียบของโครงการที่ต้องทราบ
     > การจัดปฐมนิเทศก่อนเดินทางเพื่อเตรียมความพร้อม
     > คู่มือการเตรียมตัวเดินทางและรายละเอียดระหว่างการเข้าร่วมโครงการ
     > การติดต่อประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกระหว่างการเดินทางจากประเทศไทยถึงสหรัฐฯ
     > การบริการของเจ้าหน้าที่องค์กรในต่างประเทศ
     > การบริการจัดหาและให้คำแนะนำการเลือกใช้บัตรโทรศัพท์เพื่อการติดต่อสื่อสาร
     > การให้คำแนะนำเรื่อง Tax Refund หลังจากสิ้นสุดโครงการ
หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการที่ โทร 02-0776541, Hot-Line: 081-8123600 หรือ Email มาถามที่บริษัท

WAT Payment

วิธีการชำระค่าเข้าร่วมโครงการฯ

     ขั้นตอนที่ 1: ชำระค่าเข้าร่วมโครงการได้โดย
1. 
(Please ask GSS)
     
หมายเหตุ: การชำระด้วยการโอน
2. ชำระด้วยตนเอง : โดยมาที่บริษัท โกลบอลสติวเด้นท์เซอร์วิส จำกัด
     967/156 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 16/1 ซอย 46 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
     โทร.081-812-3600 (สายด่วน) 094-249-4562, โทรสาร 02-077-6541

     ขั้นตอนที่ 2: ยืนยันการโอน
1. ถ่ายรูป หรือ สแกนใบโอน (Scan) แล้วส่ง mail มาที่ info@gssthailand.com และ Line ID: GSSThailand

WAT Refund

รายละเอียดและเงื่อนไขการขอคืนค่าเข้าร่วมโครงการ

     ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ จะต้องทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรถึงทางบริษัทฯ เพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอคืนค่าเข้าร่วมโครงการ
      โดยทางบริษัทฯ มีเงื่อนไขในการคืนค่าเข้าร่วมโครงการดังนี้

     1. ค่าสมัครเข้ารับการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สงวนสิทธิ์ในการคืนทุกกรณี
     2. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมโครงการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     3. การขอคืนค่ายืนยันเข้าร่วมโครงการ หลัง จากที่ทางบริษัทฯ ได้รับการยืนยันจากผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่สามารถ ขอเงินค่ายืนยันการ
         เข้าร่วมโครงการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     4. การขอคืนค่าโครงการ หลัง จากที่ทางบริษัทฯ ดำเนินเรื่องเอกสารต่างๆ ในการเข้าร่วมโครงการ  ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่สามารถ  ขอเงินค่าโครงการ
         คืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
     5. ในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้วไม่ผ่าน ผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท

     6. การขอคืนค่าวีซ่า, ค่า SEVIS และ ค่า Pin Code (จองวันสัมภาษณ์) ไม่สามารถขอคืนได้หากทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการขอวีซ่าไปแล้ว และหากต้องการ      
         ขอยื่นวีซ่าใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยตนเอง

     7. หากข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการเช่น ชื่อ-นามสกุล, สถานที่เกิด หรือลายเซ็น ไม่ตรงตามข้อมูลใน Passport จนทำให้ต้องออกเอกสารสิทธิ์ DS-2019 ใหม่
         ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าออกเอกสารใหม่ครั้งละ 6,000 บาท

©( บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า)