Work & Travel Program Fee.

ค่าโครงการ Work & Travel in USA

ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ WORK & TRAVEL in USA 2023 ประกอบด้วย

      > Spring Work & Travel in USA
         Program Start Date/End Date: 7 Mar – 7 Jul

      > Summer Work & Travel in USA
         Program Start Date/End Date: 7 May – 7 Sep

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ 6,000 บาท

     พิเศษส่วนลด 23,000 บาท จากราคาปกติ 99,900 บาท
     สำหรับผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการภายวันที่ 
30 กันยายน 2565

ค่าเข้าร่วมโครงการ 76,900 บาท ประกอบด้วย

      งวดที่ 1: ค่ายืนยันเข้าร่วมโครงการ 10,000 บาท
                    ชำระได้ทันทีหรือ
ต้องชำระภายใน 15 วัน นับจากวันที่ชำระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการฯ
                    และ/หรืออาจต้องชำระเร็วขึ้นในกรณีเร่งด่วน (ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป
)

      งวดที่ 2: ค่าโครงการ 66,900 บาท
                     ชำระได้ทันทีหรือชำระภายใน 15 วัน นับจากวันที่ชำระงวดที่ 1
                     และ/หรืออาจต้องชำระเร็วขึ้น ในกรณีเร่งด่วน (ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าโครงการฯ

1.ค่า Visa 160 USD  ( ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานทูตฯ )

2. ค่านักเรียนแลกเปลี่ยน และค่าดำเนินการ 3,900 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงหากค่า Sevis มีการปรับขึ้น)

3. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (ขึ้นอยู่กับสายการบิน) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถจัดหาได้เอง

4. ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเข้าร่วมโครงการ

5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

รายละเอียดการชำระค่าใช้จ่ายโครงการ Work & Travel in USA

 1. ชำระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ:
    นักศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสามารถชำระได้ทันที หลังจากผ่านการสมัครกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ซึ่งแสดงว่านักศึกษามีคุณสมบัติที่
    เหมาะสมสามารถเข้าร่วมโครงการได้ ทางบริษัทฯ จะดำเนินลงทะเบียน เป็นผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ชำระค่ายืนยันการเข้าร่วมโครงการ:
    สามารถชำระได้ทันทีเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งทางบริษัทฯ จะดำเนินการนัดการสัมภาษณ์กับตัวแทนนายจ้าง เพื่อวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
    ว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความเหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการสำหรับนายจ้างนั้นๆ หรือไม่ ซึ่งถ้าผ่านการคัดเลือก หรือสัมภาษณ์ แสดงว่าผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
    การตอบรับจากสถานที่เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการขอเอกสารสิทธิ์ DS-2019
3. ชำระค่าโครงการ:
    ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถชำระได้ทันที หลังจากได้รับการตอบรับจากสถานที่เข้าร่วมโครงการ หลังจากชำระค่าโครงการแล้ว ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเรื่อง
    การขอเอกสารสิทธิ์ DS-2019 เพื่อเตรียมการขอวีซ่า
4. ชำระค่า Visa 160 USD( ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานทูตฯ )
    ทางบริษัทฯ จะทำการเรียกเก็บค่า Visa ซึ่งโดยปกติจะอยู่ในช่วงต้นเดือนธันวาคม เพื่อดำเนินการขอวีซ่ากับทางสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย
    (ค่าใช้จ่ายนี้ ทางบริษัทฯ เป็นเพียงผู้ชำระเงินแทนเท่านั้น มิได้เป็นรายได้ของบริษัทฯ)
4. ชำระค่านักเรียนแลกเปลี่ยน และค่าดำเนินการ 3,900 บาท: (อาจมีการเปลี่ยนแปลงหากค่า Sevis มีการปรับขึ้น)
     ค่าดำเนินการหมายถึง การบริการกรอก DS-160, การบริการไปชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ธนาคาร ค่าบริการชำระ Sevis,
     ค่า Sevis ไม่เกิน 35 USD (หากมีการปรับเพิ่ม ผู้เข้าร่วมโครงาการฯ เป็นผู้รับผิดชอบชำระส่วนที่เพิ่ม)
     ค่าบริการนัดวันสัมภาษณ์ และ ค่าบริการอื่นๆ
5. ชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ:
    ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถจัดหาได้เอง ทางบริษัทฯ ไม่ได้บังคับซื้อ
6. ชำระค่าที่พักล่วงหน้า: (ถ้ามี)
    ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าที่พักล่วงหน้าสำหรับสถานที่เข้าร่วมโครงการที่ต้องการ โดยจะมีการแจ้งกับผู้เข้าร่วมโครงการให้ทราบก่อนการเดินทาง

ค่าโครงการ Work & Travel in USA ประกอบด้วย

     > ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสาร DS-2019
     > การติดต่อประสานงานกับตัวแทนขององค์กรในต่างประเทศ และตัวแทนของสถานที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
     > การบริการดำเนินเรื่องขอ VISA J-1 จากสถานทูตอเมริกา
     > การบริการการกรอก VISA ONLINE
     > การให้คำแนะนำการทำบัตร Social Security Card
     > ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ
     > การบริการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
     > การบริการซื้อ PinCode และจองวันสัมภาษณ์ทาง Internet
     > การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
     > การอบรมให้ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมและกฎระเบียบของโครงการที่ต้องทราบ
     > การจัดปฐมนิเทศก่อนเดินทางเพื่อเตรียมความพร้อม
     > คู่มือการเตรียมตัวเดินทางและรายละเอียดระหว่างการเข้าร่วมโครงการ
     > การติดต่อประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกระหว่างการเดินทางจากประเทศไทยถึงสหรัฐฯ
     > การบริการของเจ้าหน้าที่องค์กรในต่างประเทศ
     > การให้คำแนะนำในเรื่องการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ กับผู้ปกครอง
     > การให้คำแนะนำเรื่อง Tax Refund หลังจากสิ้นสุดโครงการ
หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการที่ โทร 081-8123600, 094-2494562
                  Line ID: GSSThailand หรือ Email มาถามที่บริษัท ที่ info@gssthailand.com

WAT Payment

วิธีการชำระค่าเข้าร่วมโครงการฯ

     ขั้นตอนที่ 1: ชำระค่าเข้าร่วมโครงการได้โดย
1. 
(Please ask GSS)
     
หมายเหตุ: การชำระด้วยการโอน
2. ชำระด้วยตนเอง : โดยมาที่บริษัท โกลบอลสติวเด้นท์เซอร์วิส จำกัด
     967/156 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 16/1 ซอย 46 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
     โทร.081-812-3600, 094-249-4562

     ขั้นตอนที่ 2: ยืนยันการโอน
1. ถ่ายรูป หรือ สแกนใบโอน (Scan) แล้วส่ง mail มาที่ info@gssthailand.com และ Line ID: GSSThailand

WAT Refund

รายละเอียดและเงื่อนไขการขอคืนค่าเข้าร่วมโครงการ

       @ รายละเอียดและเงือนไขการขอคืนค่าเข้าร่วมโครงการ
       
ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ 6,000 บาท  ( ไม่รวมในค่าเข้าร่วมโครงการ และสงวนสิทธิ์การคืนทุกกรณี)

       งวดที่ 1: ค่ายืนยันเข้าร่วมโครงการ  10,000 บาท  (สงวนสิทธิ์การคืนทุกกรณี)
                      ชำระได้ทันทีหรือต้องชำระภายใน 15 วัน นับจากวันที่ชำระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการฯ
                      และ/หรืออาจต้องชำระเร็วขึ้นในกรณีเร่งด่วน (ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป)

        งวดที่ 2:  ค่าเข้าร่วมโครงการ 
                        ชำระภายใน 15 วัน นับจากวันที่ชำระงวดที่ 2 และ/หรืออาจต้องชำระเร็วขึ้น
                        ในกรณีเร่งด่วน (ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป)

หมายเหตุ:  1. Visa 160 USD  ( ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานทูตฯ )

                   2. ค่านักเรียนแลกเปลี่ยน และค่าดำเนินการ 3,900 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงหากค่า Sevis มีการปรับขึ้น)
                       ค่าดำเนินการหมายถึง การบริการกรอก DS-160, การบริการไปชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ธนาคาร ค่าบริการชำระ Sevis,
                       ค่า Sevis ไม่เกิน 35 USD (หากมีการปรับเพิ่ม ผู้เข้าร่วมโครงาการฯ เป็นผู้รับผิดชอบชำระส่วนที่เพิ่ม)
                       ค่าบริการนัดวันสัมภาษณ์ และ ค่าบริการอื่นๆ

                   3.  ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (ขึ้นอยู่กับระยะทางและสายการบิน) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถจัดหาได้เอง

 

        @ ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
             จะต้องทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรถึงทางบริษัทฯ เพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอคืนค่าเข้าร่วมโครงการ

         โดยทางบริษัทฯ มีเงื่อนไขในการคืนค่าเข้าร่วมโครงการดังนี้
     1. ค่าสมัครเข้ารับการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สงวนสิทธิ์ในการคืนทุกกรณี
     2. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมโครงการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     3. การขอคืนค่ายืนยันเข้าร่วมโครงการ หลัง จากที่ทางบริษัทฯ ได้รับการยืนยันจากผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่สามารถ ขอเงินค่ายืนยันการ
         เข้าร่วมโครงการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     4. การขอคืนค่าโครงการ หลัง จากที่ทางบริษัทฯ ดำเนินเรื่องเอกสารต่างๆ ในการเข้าร่วมโครงการ  ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่สามารถ  ขอเงินค่าโครงการ
         คืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
     5. ในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้วไม่ผ่าน ผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนเงิน 21,000 บาท
     6. การขอคืนค่าวีซ่า, ค่า SEVIS และ ค่า Pin Code (จองวันสัมภาษณ์) ไม่สามารถขอคืนได้หากทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการขอวีซ่าไปแล้ว และหากต้องการ      
         ขอยื่นวีซ่าใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยตนเอง
     7. หากข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการเช่น ชื่อ-นามสกุล, สถานที่เกิด หรือลายเซ็น ไม่ตรงตามข้อมูลใน Passport จนทำให้ต้องออกเอกสารสิทธิ์ DS-2019 ใหม่
         ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าออกเอกสารใหม่ครั้งละ 6,000 บาท

©( บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า)