Language Course

เรียนภาษาในต่างประเทศ USA, UK, Aus, Canada etc.

     โครงการเรียนภาษาในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ  ออสเตรเลีย แคนาดา และประเทศอื่นๆ
     เป็นโครงการที่รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจเรียนภาษาในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย แคนาดา และประเทศอื่นๆ โดยทางบริษัทฯ จะจัดหาโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย ที่มีหลักสูตรด้านภาษา ให้ตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ เพียงแค่บอกถึงเมืองหรือสถานที่ ที่ต้องการเรียน และช่วงเวลาที่ต้องการไปเรียนต่อ
ทางบริษัทฯ ก็สามารถดำเนินการได้
.  รัรัอ

Language Course Apply Steps:

ขั้นตอนการไปเรียนภาษาในต่างประเทศ

     สำหรับการสมัครทีจะไปเรียนภาษาในต่างประเทศ ต้องมีเวลาในการให้ทางบริษัทฯ จัดการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 เดือน และมีการเตรียมตัวดังต่อไปนี้
     1. ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ต้องศึกษา รับทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ และทราบว่าการไปเรียนภาษาในต่างประเทศคืออะไร
     2. ทำการค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง
เกี่ยวกับประเทศที่ต้องการไปเรียนภาษาเพื่อเป็นแนวทาง และวางแผนสิ่งที่ต้องเตรียมตัว
     3. ขอรับคำปรึกษาและคำแนะนำจากทางบริษัท โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เกี่ยวกับ เนื้อหาหลักสูตร รูปแบบการเรียน เป็นต้น
     4. สมัครเข้าร่วมการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ: โดยยึดการสัมภาษณ์เป็นหลัก เพื่อทางบริษัทฯ จะได้สามารถทราบความสามารถด้านภาษา และทำการ
          แนะนำหลักสูตร หรือ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้สมัคร
     5. เตรียมเอกสารและใบสมัคร เพื่อเ่ข้าเรียนในโรงเรียน สถาบันการศึกษา หรือ มหาวิทยาลัย ที่ต้องการ อธิเช่น ใบผลคะแนนเรียน หรือ รบ., Transcription หรือหน้า Passport
         โดยเอกสารจะเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก
     6. รอการตอบรับจากโรงเรียน
เรียน สถาบันการศึกษา หรือ มหาวิทยาลัยที่สมัครไป โดยส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 2 – 3 อาทิตย์ หลังจากส่งเอกสารการสมัครไป
     7. พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ หลังจากทราบผลว่าจะไปเรียนเมื่อไหร่ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเตรียมฝึกภาษาให้พร้อมมากที่สุด เพื่อการราบรื่นในการเรียน
     8. เตรียมเอกสารเพื่อขอวีซ่านักเรียน ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้แจ้งว่าผู้เข้าร่วมโครงการต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
     9. ทางบริษัทดำเนินการเรื่องการขอวีซ่าเข้าประเทศที่ต้องการไปเรียน
   10. ทางสถานทูตอังกฤษหรือตัวแทนสถานทูตประจำประเทศไทยจัดส่ง Passport พร้อม Visa กลับมาให้บริษัทฯ
   11. ชำระค่าตั๋วเครื่องบินส่วนที่เหลือพร้อมชำระค่ามัดจำที่พัก (ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบ)
   12. ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง: ทางบริษัทฯ จะแจ้งวันเวลาและสถานที่ทาง Website หรือ Email
   13. ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษหรือเครือจักรภพ

Tel. 081-8123600, 094-249-4562 , Email: info@gssthailand.com

©( บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า)