About Us.

Global Student Service Company Limited (GSS)

    บริษัท โกลบอลสติวเด้นท์เซอร์วิส จำกัด (Global Student Service co.,ltd) มีนโยบายในการส่งเสริมการศึกษาในเชิงการพัฒนา โดยเน้นการศึกษาที่ให้ประสบการณ์ทางด้านภาษา การฝึกทักษะในการแก้ปัญหา และการใช้ชีวิตในต่างแดน บริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการคัดเลือกนักศึกษาให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม, โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษา, โครงการศึกษาภาคฤดูร้อน, โครงการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี โท และเอก รวมถึงโครงการฝึกงานในต่างแดน

     บริษัทฯ ได้ก่อตั้งวันที่ 9 ตุลาคม 2545 มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจโดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์ และเข้าใจถึงความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ เน้นการบริการที่มีคุณภาพ มุ่งมั่นสู่การเป็น “อันดับหนึ่งในเรื่องสถานที่และการบริการ” โดยผู้ก่อตั้งมีความรักในทุกโครงการที่ทำ “เพราะเป็นการโอกาสกับผู้คนที่ได้รู้จัก
     บริษัทฯ มีนโยบายไม่ขายฝัน ไม่สร้างภาพ และไม่หลอกลวง ดังนั้นบริษัท ฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากตัวแทนทั้งภาครัฐ และเอกชน มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมถึงตัวแทนในประเทศต่าง ๆ อธิเช่น ประเทศไทยกับอเมริกา, แคนาดา, อังกฤษและเครือจักรภพ, องค์กรในยุโรป ออสเตรเลีย และที่อื่นๆ

Objective:

วัตถุประสงค์ของบริษัท

1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างของชาติต่าง ๆ
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และสื่อภาษากลางอื่น ๆ
3. เพื่อให้นักศึกษารู้จักการใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์
4. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตด้วยตนเอง และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้

Program:

โครงการที่บริษัทดำเนินการได้แก่

1. หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ (English Course, TOFEL, IELTS, GMAT, GRE and etc.)
2. โครงการฝึกงานต่างประเทศ Internship/Trainee in USA, UK, UAE, Dubail
3. โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอื่นๆ (Cultural Exchange Program: Work & Travel in USA)
4. โครงการเรียนและฝึกงานต่างประเทศ (Study & Work in Canada และ UK)
5. โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษา (Student Exchange or Home Stay)
6. โครงการศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer Courses) ช่วงปิดเทอมกลาง และปิดเทอมใหญ่
7. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (Study Abroad) ทั้งระดับ High School, ปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก
8. การบริการขอวีซ่าสำหรับประเทศต่างๆ (Visa Service)
9. การบริการอื่นๆ เช่น การจัดหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัด (Air Ticket) การขอคืนภาษี (TAX Refund) การทำประกันชีวิต และสุขภาพในต่างแดน (Insurance)
10. Lotto Visa / DV Visa / Green Card

    ดังนั้นผู้ซึ่งสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องตระหนัก และทำความเข้าใจกับโครงการอย่างถ่องแท้เพราะการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ นักศึกษาจะต้องปรับตัว และทำความเข้าใจกับสังคมในต่างประเทศ จะต้องอยู่และเรียนรู้ถึงวิธีการคิด วิธีการทำงาน วิธีการปฏิบัติตนของผู้คนที่อยู่ในประเทศนั้น ๆ ซึ่งมีความแตกต่างของเชื้อชาติอย่างมาก

Expectation:

สิ่งที่คาดว่าผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

1. มีความเข้าใจและมั่นใจในตนเองมากขึ้น และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในชีวิตประจำวัน
2. สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง หรือ ประสานงานกับบุคคลอื่น ให้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้
3. มีความเข้าใจถึงจิตใจของคนรอบข้าง สามารถปรับตัวให้ดำรงอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างทางด้านความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม
4. มีการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษถึงระดับการสนทนาเพื่อการติดต่อ มีความกล้าในการเจรจา และสามารถบ่งบอกความต้องการของตนเองได้ หรือ มากกว่า

"Open Your Mind and Your Eyes by Global Student Service "

"Simplicity and Efficiency are our key success""

©( บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า)