Internship/Trainee in USA Document.

เอกสารประกอบโครงการ

1. ใบรับสมัครเข้าร่วมโครงการ (Application Form)
2. ใบลำดับขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการ (ได้รับหลังจากการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ) (ทางบริษัทฯ จัดเตรียมให้)
3. รายชื่อเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ รวมถึงการขอวีซ่า (ทางบริษัทฯ จัดเตรียมให้)
4. ใบรายละเอียดและเงื่อนไขการขอคืนค่าโครงการ <Internship/Trainee Fee Refund>
 (ทางบริษัทฯ จัดเตรียมให้)

5. หนังสือเดินทางต่างประเทศ (E-Passport) (ผู้สมัครดำเนินการเองได้ทันที)
     สามารถดำเนินขอหนังสือเดินทางต่างประเทศได้ทันทีที่กรมการกงศุล โดยใช้เพียงบัตรประชาชน และเงินค่าทำ 1,000 บาท
6. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Internship/Trainee in USA (ทางบริษัทฯ จัดเตรียมให้)
7. ใบคำร้องขอวีซ่า (Non-Immigrant Visa Application Form for J-1 Visa ) (ทางบริษัทฯ จัดเตรียมให้)
8. ใบตอบรับการเข้าร่วมโครงการจากสถานที่เข้าร่วมโครงการ (Placement Job Agreement) (ทางบริษัทฯ จัดเตรียมให้)
9. เอกสารสิทธิ์ DS-7002 (ทางบริษัทฯ จัดเตรียมให้)
10. วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา (J-1 Visa)
11. กฎระเบียบและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ Internship/Trainee in USA (ทางบริษัทฯ จัดเตรียมให้)
12. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Air Ticket)
13. คู่มือการเข้าร่วมโครงการ (Internship/Trainee Student Handbook) (ทางบริษัทฯ จัดเตรียมให้)
14. ใบรับรองการเดินทางกลับจากผู้ปกครอง (ทางบริษัทฯ จัดเตรียมให้)

Back Home Documents

เอกสารรายงานตัวกลับหลังเสร็จสิ้นโครงการ

     หลังการเข้าร่วมโครงการ Internship/Trainee in USA ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องส่งเอกสารรายงานตัวกลับ ส่งมาให้ที่บริษัทฯ เพื่อทำสรุปรายงาน ส่งต่อสถานทูต
อเมริกาประจำประเทศไทย 
ดังนี้
1. สำเนาหน้า Passport
2. สำเนาหน้า Visa
3. สำเนาหน้าบัตร Social Security Card
4. สำเนาหน้าที่มีการประทับตรา เข้า – ออก ประเทศไทย
5. สำเนาหน้าเอกสารสิทธิ์ DS-2019 ฉบับที่มีตราประทับตรวจคนเข้าเมืองฝั่งประเทศอเมริกา
6. สำเนาหน้า Last Pay Check

©( บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า)