Internship in Singapore Document.

เอกสารประกอบโครงการ

1. ใบรับสมัครเข้าร่วมโครงการ (Application Form)
2. ใบลำดับขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการ (ได้รับหลังจากการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ) (ทางบริษัทฯ จัดเตรียมให้)
3. รายชื่อเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ รวมถึงการขอวีซ่า (ทางบริษัทฯ จัดเตรียมให้)
4. ใบรายละเอียดและเงื่อนไขการขอคืนค่าโครงการ <Internship Fee Refund>
 (ทางบริษัทฯ จัดเตรียมให้)

5. หนังสือเดินทางต่างประเทศ (E-Passport) (ผู้สมัครดำเนินการเองได้ทันที)
     สามารถดำเนินขอหนังสือเดินทางต่างประเทศได้ทันทีที่กรมการกงศุล โดยใช้เพียงบัตรประชาชน และเงินค่าทำ 1,000 บาท
6. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Internship in Singapore (ทางบริษัทฯ จัดเตรียมให้)
7. ใบคำร้องขอวีซ่า (Training Visa ) (ทางบริษัทฯ จัดเตรียมให้)
8. ใบตอบรับการเข้าร่วมโครงการจากสถานที่เข้าร่วมโครงการ (Placement Job Agreement) (ทางบริษัทฯ จัดเตรียมให้)
9. วีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์ (Training Visa)
10. กฎระเบียบและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ Internship in Singapore (ทางบริษัทฯ จัดเตรียมให้)
11. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Air Ticket)
12. คู่มือการเข้าร่วมโครงการ (Internship Student Handbook) (ทางบริษัทฯ จัดเตรียมให้)
13. ใบรับรองการเดินทางกลับจากผู้ปกครอง (ทางบริษัทฯ จัดเตรียมให้)

Back Home Documents

เอกสารรายงานตัวกลับหลังเสร็จสิ้นโครงการ

     หลังการเข้าร่วมโครงการ Internship in Singapore ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องส่งเอกสารรายงานตัวกลับ ส่งมาให้ที่บริษัทฯ เพื่อทำสรุปรายงาน ส่งต่อสถานทูต
อเมริกาประจำประเทศไทย 
ดังนี้
1. สำเนาหน้า Passport
2. สำเนาหน้า Visa
3. สำเนาหน้าที่มีการประทับตรา เข้า – ออก ประเทศไทย