Green Card Lottery Visa

โครงการ Lottery Visa เพื่อไปทำงานที่อเมริกา

     โครงการ Green Card Lottery Visa หรือ DV Visa คือโครงการ US Diversity Immigrant Visa Program เป็นโครงการที่จะสุ่มคัดเลือกผู้สมัครที่โชคดี 55,000 รายในทุกปี
ให้ได้สิทธิอาศัยตั้งถิ่นฐานและทำงานในอเมริกา โครงการ DV Visa เป็นวีซ่าเพื่อเพิ่มความหลากหลายด้านประชากร โดยมีพระราชบัญญัติการเข้าเมือง (Immigration Act) ที่ออกในปี 1990 และเริ่มออก DV Visa จริงในปี 1995
     โดยจะสุ่มคัดเลือกผู้สมัครที่โชคดี 55,000 รายในทุกปี ให้ได้สิทธิอาศัยตั้งถิ่นฐานและทำงานในดินเเเดนอเมริกา ซึ่งมีการเปิดรับสมัครทางออนไลน์เป็นประจำทุกปี นับเป็นนโยบายที่เปิดโอกาสให้ผู้คนจากประเทศซึ่งไม่ค่อยมีโอกาสได้อพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในอเมริกา ได้มีโอกาสมากขึ้นในจำนวนปีละไม่เกิน 55,000 คน โดยกันโควต้าจำนวน 5,000 ใบให้กับ ชาวนิคารากัว และอเมริกากลาง ตามกฏหมายของสหรัฐ
     
และในปีนี้ คาดว่าจะมีการเปิดรับสมัคร ในวันที่ 15 ตุลาคม 2021 ที่พิเศษกว่านั้นก็คือ ในปีนี้มีการเพิ่มจำนวนโควต้าจาก 55,000 คน เป็น 80,000 คน

Lotto Visa Applicant Qualification.

คุณสมบัติผู้สมัคร Lotto Visa

     คุณสมบัติผู้สมัคร โครงการ Lotto Visa
     1. ผู้สมัครจะต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป
     2. จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
     3. ถ้าหากจบการศึกษาต่ำกว่า ม.6 จะต้องมีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีใน 5 ปีหลังสุด ใช้คุณสมบัติการศึกษาหรือประสบการณ์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
     4. ไม่จำเป้นต้องมีวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกามาก่อน
     5. ในกรณีที่เคยมีวีซ่าเข้าอเมริกาแต่อยู่เกินวีซ่ากำหนด จะถูกตัดสิทธิ์ถ้าหากได้รับเลือกเป็นผู้ได้รับวีซ่าใบเขียวล็อตเตอรี่นี้ (แต่ถ้าพ้นโทษแบนแล้วจะสามารถรับสิทธิ์ได้)
     6. ผู้สมัครจะต้องกรอกและส่งข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน รวมถึงการส่งรูปถ่ายตามขนาดที่กำหนด ส่งให้กับทางบริษัทฯ
     7. ผู้สมัครจะต้องมีพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุในวันที่จะทำการสมัคร
     8. ผู้สมัครไม่เป็นผู้ที่มีประวัติอาชญากรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา

Lotto Visa Apply Steps.

ขั้นตอนการสมัคร Green Card Lotto Visa

     ขั้นตอนการสมัคร โดย GSS จะเป็นที่ปรึกษาในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
     1. ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ต้องศึกษา รับทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ และทราบรายละเอียดของโครงการ DV Visa
     2. 
ขอรับคำปรึกษาและคำแนะนำจากทางบริษัท เกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครต่างๆ
     3. ส่งเอกสารต่างๆ ตามที่บริษัทฯ แนะนำ
     4. ทางบริษัทฯ ดำเนินการประสานงานในการสมัครเข้าร่วมโครงการ
     5. ทางบริษัทฯ ติดตามผลการคัดเลือกของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
          วิธีการคัดเลือก จะใช้วิธีสุ่มเลือกแบบลอตเตอรี่ โดยคอมพิวเตอร์จะสุ่มเลือกผู้ที่จะได้วีซ่าดังกล่าว โดยแบ่งโควต้ากระจายไปใน 6 ภูมิภาคทั่วโลก เเละภูมิภาคที่มีอัตราผู้     
          อพยพไปสหรัฐน้อยที่สุดจะได้จำนวนมากที่สุด

Tel. 081-8123600, 094-249-4562 , Email: info@gssthailand.com

©( บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า)