Study Abroad in Other Country.

ศึกษาต่อต่างประเทศ Canada, France

     โครงการศึกษาต่อต่างประเทศ ในระดับมัธยมต้น-ปลาย ปริญญาตรี โท และเอก ในประเทศ Canada, France and etc.
     เป็นโครงการที่รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจในการศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทางบริษัทฯ จะจัดหาโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย ให้ตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ เพียงแค่บอกถึงเมืองหรือสถานที่ วิชา สาขาที่ต้องการเรียน และช่วงเวลาที่ต้องการไปเรียนต่อ ทางบริษัทฯ ก็สามารถดำเนินการได้.  รัรั

StudyAbroad Apply Steps:

ขั้นตอนการไปเรียนต่อต่างประเทศ

     สำหรับการสมัครทีจะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ต้องมีเวลาในการให้ทางบริษัทฯ จัดการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 เดือน และมีการเตรียมตัวดังต่อไปนี้
     1. ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ต้องศึกษา รับทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ และทราบว่าการไปศึกษาต่อต่างประเทศคืออะไร
     2. ทำการค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง
เกี่ยวกับสาขาวิชาและหลักสูตรที่ผู้สมัครสนใจในประเทศที่ต้องการศึกษาต่อเพื่อให้เป็นแนวทาง และวางแผนสิ่งที่ต้องเตรียมตัว
     3. ขอรับคำปรึกษาและคำแนะนำจากทางบริษัท โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เกี่ยวกับ เนื้อหาหลักสูตร รูปแบบการเรียน ข้อมูลมหาวิทยาลัย เป็นต้น
     4. สมัครเข้าร่วมการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ: โดยยึดการสัมภาษณ์เป็นหลัก เพื่อทางบริษัทฯ จะได้สามารถทราบความสามารถด้านภาษา และทำการ
          แนะนำหลักสูตร หรือ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้สมัคร
     5. เตรียมเอกสารและใบสมัคร เพื่อเ่ข้าเรียนในโรงเรียน สถาบันการศึกษา หรือ มหาวิทยาลัย ที่ต้องการ อธิเช่น ใบผลคะแนนเรียน หรือ รบ., Transcription หรือหน้า Passport
         โดยเอกสารจะเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก
     6. รอการตอบรับจากโรงเรียน
เรียน สถาบันการศึกษา หรือ มหาวิทยาลัยที่สมัครไป โดยส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 2 – 3 อาทิตย์ หลังจากส่งเอกสารการสมัครไป
     7. พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ หลังจากทราบผลว่าจะไปเรียนเมื่อไหร่ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเตรียมฝึกภาษาให้พร้อมมากที่สุด เพื่อการราบรื่นในการเรียน
     8. เตรียมเอกสารเพื่อขอวีซ่านักเรียน ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้แจ้งว่าผู้เข้าร่วมโครงการต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
     9. ทางบริษัทดำเนินการเรื่องการขอวีซ่าเข้าประเทศที่ผู้สมัครต้องการเช่น Canada, ฝรั่งเศส หรือประเทศอื่นๆ
   10. ทางสถานทูตหรือตัวแทนสถานทูตประจำประเทศไทยจัดส่ง Passport พร้อม Visa กลับมาให้บริษัทฯ
   11. ชำระค่าตั๋วเครื่องบินส่วนที่เหลือพร้อมชำระค่ามัดจำที่พัก (ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบ)
   12. ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง: ทางบริษัทฯ จะแจ้งวันเวลาและสถานที่ทาง Website หรือ Email
   13. ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษหรือเครือจักรภพ

Tel. 081-8123600, 094-249-4562 , Email: info@gssthailand.com

©( บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า)