Work & Travel in USA

โครงการฝึกงานและท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกา

    โครงการ Work & Travel in USA เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี และนักศึกษาระดับปริญญาโท มีโอกาสได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานจริง
ในสวนสนุกรีสอร์ต โรงแรม Fast Food ร้านสะดวกซื้อ หรือ สถานที่ ท่องเที่ยวต่างๆ โดยนักศึกษาต้องลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 10 – 16 สัปดาห์
    ระหว่างการเข้าร่วมโครงการ เจ้าของสถานที่เข้าร่วมโครงการจะมีการให้ค่าตอบแทน เพื่อช่วยเหลือในเรื่องค่าอาหาร ค่าที่พัก และ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวบางส่วน นอกจากนี้ นักศึกษายังมีโอกาสที่จะได้ สัมผัสกับการใช้ชีวิตในต่างแดน เรียนรู้ และศึกษาวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพื่อเปิดโลกทัศน์ของตนเองให้กว้างไกล และเป็นการใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์อีกด้วย

Objective:

วัตถุประสงค์ของโครงการ Work and Travel in USA

1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีของชาวอเมริกัน
2. เพื่อเป็นการฝึกฝนพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
3. เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์
4. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตและฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเอง

    ดังนั้นนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องทำความเข้าใจกับโครงการอย่างถ่องแท้ นักศึกษาจะต้องปรับตัวและทำความเข้าใจกับสังคมในประเทศสหรัฐอเมริกา
จะต้องอยู่ และเรียนรู้ถึงวิธีการคิด วิธีการทำงาน วิธีการปฏิบัติตนของคนอเมริกัน ซึ่งมีความแตกต่างของเชื้อชาติอย่างมาก
     นักศึกษาต้องเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติตนต่อชาวอเมริกาซึ่งมีความแตกต่างกับสังคมของคนไทย มิใช่ว่าการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ชาวอเมริกันที่นักศึกษารู้จักจะต้องปรับตัวเข้า
กับนักศึกษาเสียเอง อีกทั้งเมื่อเกิดปัญหาระหว่างการเข้าร่วมโครงการ นักศึกษาจะต้องฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยมีทีมงานของบริษัทฯ เป็นที่ปรึกษา

Expectation:

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

     นักศึกษาควรจะต้อง
1.  มีความเข้าใจและมั่นใจในตนเองมากขึ้น และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในชีวิตประจำวัน
2. สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง หรือ สามารถประสานงานกับบุคคลรอบข้างให้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้
3. มีความเข้าใจถึงจิตใจของคนรอบข้าง สามารถปรับตัวให้ดำรงอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างทางด้านความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม
4. มีการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษถึงระดับการสนทนาเพื่อการติดต่อสื่อสาร มีความกล้าในการเจรจาและสามารถบ่งบอกความต้องการของตนเองได้

     โครงการ Work & Travel in USA ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (US Department) โดยจัดอยู่ในหมวดโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
(Culture Exchange) นักศึกษาสามารถเข้าไปเรียนรู้วิธีการทำงานในภาคปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฏหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย 
วีซ่านักเรียน (J-1 Visa)
ที่มีเอกสารแนบ DS-2019 ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้วิธีการทำงานในภาคปฏิบัติ ได้สูงสุดเป็นเวลาถึง 4 เดือน และ ท่องเที่ยวได้อีก 30 วัน

     โครงการ Work & Travel นี้ไม่ถือว่าเป็นการจัดหางานในตลาดแรงงาน โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีสถานะภาพเป็นนักศึกษาเท่านั้น!! โดยถือวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน
(J-1 Exchange Student) และเอกสารแนบ DS-2019 ซึ่งใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาในภาคปฏิบัติเท่านั้น!! มิได้ใช้ประโยชน์เพื่อการทำงานในรูปแบบของการจัดหาแรงงาน
หรือการเป็นแรงงานต่างด้าวในประเทศสหรัฐอเมริกา นักศึกษาต้องเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อโครงการสิ้นสุด
    นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการจะอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาผ่านสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและประสานงานกับสถานทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา หากนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการประสบปัญหา ไม่ว่าเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ หรือความเจ็บป่วย นักศึกษาสามารถติดต่อประสานงานกับ ตัวแทนโครงการประจำ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยตัวแทนในการคัดเลือกประจำประเทศไทยจะต้องแจ้งเบอร์โทร และวิธีการติดต่อในกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ

WAT Period:

ช่วงเวลาการเข้าร่วมโครงการ Work &Travel in USA

     รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาให้โอกาสนักศึกษาจากทั่วโลก ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้วิธีการทำงานในภาคปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศสหรัฐ
อเมริกา ตามช่วงเวลาดังนี้
     1. Winter Work & Travel: พฤศจิกายน – มีนาคม (November – March)
         ส่วนมากเป็นนักศึกษาจากอเมริกาใต้ อธิเช่น บาซิล
     
2. Spring Work & Travel: 7 มีนาคม – 7 กรกฎาคม (7 March – 7 July)
         เป็นช่วงนักศึกษาภาคปกติจากแถบอาเชีย อธิเช่น ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ เกาหลี หรือ ญี่ปุ่น โดยมากนักศึกษาจากประเทศไทยจะเดินทางไป
         ช่วงต้นเดือน หรือ กลางเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี
     
3. Summer Work & Travel: 7 พฤษภาคม – 7 กันยายน (7 May – 7 September)
         เป็นช่วงของนักศึกษาจากทวีปยุโรป อธิเช่น รัสเซีย สโลวาเกีย บังกาเลีย และจากที่อื่น ๆ
         ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยเริ่มมีการปรับการปิดเทอมเป็นแบบ Inter หรือสอดคล้องกับอาเซียน

     หากนักศึกษาไทยสนใจต้องการไปในช่วงเวลาดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ก็สามารถดำเนินการให้ได้ แต่ควรเป็นนักศึกษาที่มีช่วงการปิดเทอมตรงกับช่วงเวลานั้น ๆ

How to Apply:

คุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการฯ

     1. อายุ 18 – 26 ปี โสดและมีสัญชาติไทย
     2. กำลังศึกษา!!! โดยมีสถานะภาพเป็นนักศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท
     3. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ สามารถติดต่อสื่อสารได้ดี
     4. ไม่มีประวัติอาญชากรรมกับสหรัฐฯ และไม่เป็นสมาชิกผู้ก่อการร้ายสากล
     5. มีความอดทนและกล้าท้าทายสิ่งใหม่ ๆ มีความเข้าใจในรายละเอียด และวัตถุประสงค์ของโครงการ
     6. มีความสามารถในการปรับตัวเพื่อเรียนรู้และศึกษาวัฒนธรรมที่แตกต่าง และมีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และเป็นคนมองโลกในแง่ดี

     หากมีคุณสมบัติครบทั้ง 6 ประการ และมีความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาความสามารถของตนเอง ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทันที โดยเริ่มจาก…

WAT Apply Steps:

ลำดับขึ้นตอนการเข้าร่วมโครงการฯ

     1. ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ศึกษา รับทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ:
     2. สมัครเข้าร่วมการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ: โดยยึดการสัมภาษณ์เป็นหลัก
         ผู้ที่จะผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องสามารถสื่อสารบอกความต้องการของตนเองได้โดยการใช้ภาษาอังกฤษ หลังจากสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการทดสอบจะทราบ
         ระดับภาษาอังกฤษของตนเอง ว่าสามารถเลือกไปเข้าร่วมโครงการที่ไหนได้บ้าง
     3. ตอบรับการเข้าร่วมโครงการ Line ID: GSSThailand หรือ โทร.081-8123600 หรือ 094-2494562
     4. ชำระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ: โดยชำระเป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท พร้อมรับเอกสารดังนี้
          4.1 รายละเอียดและเงื่อนไขการขอคืนค่าเข้าร่วมโครงการ (โปรดอ่านอย่างละเอียด)
          4.2 รายละเอียดการยื่นเอกสาร เพื่อทำเรื่องขอเอกสารสิทธิ์ DS-2019
          4.3 รายละเอียดการยื่นเอกสาร เพื่อการยื่นขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา
     5. ดำเนินการขอ Passport: หากผู้เข้าร่วมโครงการยังไม่มี Passport สามารถดำเนินการได้ทันที โดยชื่อและนามสกุลจะต้องตรงกับเอกสารต่าง ๆ อธิเช่น ใบ Transcript
         และหนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา
     6. ชำระค่ายืนยันเข้าร่วมโครงการ 10,000 บาท: เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์จากตัวแทนนายจ้าง
     7. ส่งชุดเอกสารเพื่อขอเอกสารสิทธิ์ DS-2019: ในการศึกษาภาคปฏิบัติสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
     8. เข้ารับการสัมภาษณ์จากตัวแทนสถานที่เข้าร่วมโครงการ หรือตัวแทนองค์กรในการออกเอกสารสิทธิ์ DS-2019: โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะพบกับ
         ตัวแทนต่างๆ ประมาณเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป หรืออาจสัมภาษณ์ผ่านทาง Skype หรือได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการจาก Resume
     9. ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือ (ตามโปรโมชั่น) หลังการสัมภาษณ์กับตัวแทนนายจ้างไม่เกิน 5 วัน หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
   10. จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา: โปรดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นอาจเกิดความล่าช้าในการดำเนินการ และ ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า
          ค่า Sevis, ค่า Pin และค่าบริการต่างๆ ตามที่สถานทูตกำหนด พร้อมชำระค่ามัดจำค่าตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามี) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถจัดหาตั๋วเครื่องบินได้เอง
   11. ทางบริษัทดำเนินการเรื่องการขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา : (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมของทุกปี) โดยกรอกวีซ่า Online และทำการนัดเวลาเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์
          จากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
   12. ทางบริษัทฯ แจ้งถึงวันเวลา การเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่ากับทางสถานทูตสหรัฐอเมริกา: ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
          หรือแต่งกายด้วยชุดนิสิตนักศึกษาของแต่ละสถาบัน และไปถึงสถานทูตก่อนเวลานัดประมาณ 30 นาที
   13. ทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจัดส่ง Passport พร้อม Visa J-1: กลับมาให้บริษัทฯ
   14. ชำระค่าตั๋วเครื่องบินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) พร้อมชำระค่ามัดจำที่พัก: ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ถึงมีนาคม (ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบ)
   15. ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง: ทางบริษัทฯ จะแจ้งวันเวลาและสถานที่ทาง Website หรือ Email
   16. ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมตัวเดินทางไป Work & Travel ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา: ซึ่งจะเดินทางไปเข้าร่วมโครงการในช่วงเดือนมีนาคม – กรกฎาคม หรือ
          ช่วงเดือน พฤษภาคม -กันยายน ของทุกปี โดยช่วงเวลาที่ไป จะสัมพันธ์กับระยะเวลาปิดเทอมของทางมหาวิทยาลัยที่ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาอยู่

*** หมายเหตุ : โครงการ Work & Travel in USA เป็นโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง…สถานที่และตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับนายจ้าง หรือองค์กร หรือสภาพเศรษฐกิจ หรือภาวะโรคระบาด หรือการก่อการร้าย หรือสงครามกลางเมือง และอื่นๆ ***

©( บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า)