Internship in Singapore Detail

รายละเอียดโครงการ

Internship Employers

Internship Document

     โครงการ Internship in Singapore (ระยะเวลา 6 เดือน)

     เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปวส. ปริญญาตรีทุกสาขา และผู้ที่จบการศึกษาแล้ว ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ ฯ และเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานจริงเพื่อหา ประสบการณ์หลังจากการเรียน เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานจริง สัมพันธ์กับสาขาที่นักศึกษาได้เรียน ตามหลักสูตรในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้เจ้าของ สถานที่เข้าร่วมโครงการยังมีการให้ค่าตอบแทนเพื่อช่วยเหลือในเรื่องค่าอาหาร ที่พัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว บางส่วนระหว่างการเข้าร่วมโครงการ

     โครงการ Internship in Singapore
     เหมาะสำหรับผู้ที่จบการศึกษาในระดับ ปวส และปริญญาตรี ทุกสาขา โดยให้ผู้สมัครส่งประวัติส่วนตัว(Resume) และ Transcrip มาที่ บริษัทฯ โดยเฉพาะผู้ที่จบสาขาด้านการโรงแรม หรือ การทำอาหาร (Culinary/Chef) จะสะดวกมากในการเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ไปเรียนรู้วิธีการปฎิบัติงานจริง ตามสาขาที่ตนได้ศึกษามา

     โครงการ Internship in Singapore นี้ไม่ถือว่าเป็นการจัดหางานในตลาดแรงงาน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะถือ Training Visa ซึ่งใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาในภาคปฏิบัตเท่านั้น!! มิได้ใช้ประโยชน์เพื่อการทำงานในรูปแบบของการจัดหาแรงงาน หรือ การเป็นแรงงานต่างด้าวในประเทศสิงคโปร์ นักศึกษาต้องเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อโครงการสิ้นสุด

     นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการจะอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลสิงคโปร์ และประสานงานกับสถานทูตไทย หากนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ประสบปัญหา ไม่ว่าเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ หรือความเจ็บป่วย นักศึกษาสามารถติดต่อกับตัวแทนโครงการในการคัดเลือกประจำประเทศไทยจะต้องแจ้งเบอร์โทร และวิธีการติดต่อในกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ

How to Apply

การเข้าร่วมโครงการ

     คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
     1. อายุ 18 – 25 ปี โสดและมีสัญชาติไทย
     2. จบการศึกษาแล้วทั้งใน
ระดับ ปวส. หรือระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
     3. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ สามารถติดต่อสื่อสารได้ดี
     4. ไม่มีประวัติอาญชากรรมกับประเทศสิงคโปร์ และไม่เป็นสมาชิกผู้ก่อการร้ายสากล
     5. มีความอดทนและกล้าท้าทายสิ่งใหม่ ๆ มีความเข้าใจในรายละเอียด และวัตถุประสงค์ของโครงการ
     6. มีความสามารถในการปรับตัวเพื่อเรียนรู้และศึกษาวัฒนธรรมที่แตกต่าง และมีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และเป็นคนมองโลกในแง่ดี

     ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ Internship in Singapore (ุุ6 เดือน)
     สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดปี กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 2 เดือน

     การสมัครเข้าร่วมโครงการ  ทำได้ง่ายๆ โดยการส่งเอกสาร
     1. ประวัติส่วนตัว (Resume or CV)
     2. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

     โดยทำการ Scan และส่งไฟล์มาให้กับทางบริษัทฯ ที่ info@gssthailand.com เพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติก่อน หลังจากนั้น ทางบริษัทฯ จะทำการติดต่อกลับไปยังผู้สมัคร เพื่อแจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ว่าสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้หรือไม่ หากมีคุณสมบัติครบถ้วนทางบริษัทฯ ก็จะเริ่มดำเนินการให้ทันที โดยเฉลี่ยระยะตั้งแต่สมัคร ดำเนินเอกสาร จนสามารถเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ จะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน โครงการนี้เปิดรับและสามารถเดินทางได้ตลอดทั้งปี