Work & Travel in USA Documents.

เอกสารประกอบโครงการ

1. ใบรับสมัครเข้าร่วมโครงการ (Application Form)
2. ใบลำดับขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการ (ได้รับหลังจากการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ) (ทางบริษัทฯ จัดเตรียมให้)
3. รายชื่อเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ รวมถึงการขอวีซ่า (ทางบริษัทฯ จัดเตรียมให้)
4. ใบรายละเอียดและเงื่อนไขการขอคืนค่าโครงการ <WAT Fee Refund>
 (ทางบริษัทฯ จัดเตรียมให้)

5. หนังสือเดินทางต่างประเทศ (E-Passport) (ผู้สมัครดำเนินการเองได้ทันที)
     สามารถดำเนินขอหนังสือเดินทางต่างประเทศได้ทันทีที่กรมการกงศุล โดยใช้เพียงบัตรประชาชน และเงินค่าทำ 1,000 บาท
     หากอายุไม่เกิน 20 ปี ต้องมีหนังสือยินยอมของผู้ปกครอง ตามรายละเอียดด้านล่าง

     ระเบียบการขอหนังสือเดินทางของผู้เยาว์อายุระหว่าง 15-20 ปี
     ผู้เยาว์ที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี สามารถติดต่อขอทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง โดยมีหนังสือยินยอมของ  บิดาและมารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครองมาแสดง ประกอบการยื่นคำร้อง หรือ โดยให้บิดาและมารดา หรือผู้มี  อำนาจปกครองผู้เยาว์มาลงนามในวันที่ยื่นคำร้อง หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาไม่ได้ ให้มาลงนามในวัน รับเล่ม หรือ  มีหนังสือยินยอมจากฝ่ายที่มาไม่ได้มาแสดง

     เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางธรรมดาของผู้เยาว์ที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี
– บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทย
– หนังสือยินยอมและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
– เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิ หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตรหรือรับบุตรบุญธรรม เป็นต้น

6. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Work and Travel in USA (DS-2019 Request Form) (ทางบริษัทฯ จัดเตรียมให้)
7. ใบคำร้องขอวีซ่า (Non-Immigrant Visa Application Form for J-1 Visa ) (ทางบริษัทฯ จัดเตรียมให้)
8. ใบตอบรับการเข้าร่วมโครงการจากสถานที่เข้าร่วมโครงการ (Placement Job Agreement) (ทางบริษัทฯ จัดเตรียมให้)
9. เอกสารสิทธิ์ DS-2019 (ทางบริษัทฯ จัดเตรียมให้)
10. วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา (J-1 Visa)
11. กฎระเบียบและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ Work & Travel (ทางบริษัทฯ จัดเตรียมให้)
12. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Air Ticket)
13. คู่มือการเข้าร่วมโครงการ (WAT Student Handbook) (ทางบริษัทฯ จัดเตรียมให้)
14. ใบรับรองการเดินทางกลับจากผู้ปกครอง (ทางบริษัทฯ จัดเตรียมให้)

Back Home Documents

เอกสารรายงานตัวกลับหลังเสร็จสิ้นโครงการ

     หลังการเข้าร่วมโครงการ Work & Travel in USA ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องส่งเอกสารรายงานตัวกลับ ส่งมาให้ที่บริษัทฯ เพื่อทำสรุปรายงาน ส่งต่อสถานทูต
อเมริกาประจำประเทศไทย 
ดังนี้
1. สำเนาหน้า Passport
2. สำเนาหน้า Visa
3. สำเนาหน้าบัตร Social Security Card
4. สำเนาหน้าที่มีการประทับตรา เข้า – ออก ประเทศไทย
5. สำเนาหน้าเอกสารสิทธิ์ DS-2019 ฉบับที่มีตราประทับตรวจคนเข้าเมืองฝั่งประเทศอเมริกา
6. สำเนาหน้า Last Pay Check

©( บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า)